Badanie Pracodawca Roku®

 
 
 

Tegoroczne badanie Pracodawca Roku® zostało przeprowadzone na 32 uczelniach wyższych w 16 ośrodkach akademickich w całej Polsce.

Jaka jest sytuacja studentów studentów na rynku pracy?

Badanie Pracodawca Roku® jest badaniem ankietowym przeprowadzanym przez organizację studencką AIESEC Polska już od 23 lat. Tegoroczne badanie Pracodawca Roku® zostało przeprowadzone na 32 uczelniach wyższych w 16 ośrodkach akademickich w całej Polsce. Wzięło w nim udział 4370 studentów kierunków ekonomicznych. Studenci wypełniając ankiety, wskazywali firmy które w ich ocenie są najlapszymi pracodawcami na polskim rynku. Odpowiedzieli również na pytania dotyczące ich oczekiwań i preferencji środowiska pracy oraz przyszłego doświadczenia zawodowego.

W pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców licznie reprezentowane są firmy związane z branżą konsultingową oraz finansową. W porównaniu do wcześniejszych rankingów widać również wzrost atrakcyjności w oczach studentów pracodawców związanych z obszarem informatyki i technologii.

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, ankietowani studenci deklarują wysokie zainteresowanie szeroko rozumianą branżą finansową:

  • bankowością (32%),
  • audytem i księgowością (24%)
  • obszarami związanymi z finansami (27%).

Wśród badanych widoczna jest również chęć podjęcia pracy w obszarze reklamy i public relations (24%) oraz w administracji publicznej (19%).

W porównaniu do poprzedniej edycji badania obserwowany jest wzrost zainteresowania takimi branżami jak:

  • konsulting (17%),
  • mass media (14%),
  • ubezpieczenia (14%)
  • przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny(3%).

Jednocześnie studenci wykazywali obecnie mniejsze niż w roku ubiegłym zainteresowanie podjęciem pracy w handlu (18%) oraz transporcie/ spedycji (10%).

Studenci są zgodni jeśli chodzi o aspekty, którymi w pierwszej kolejności kierują się przy wyborze pracy.

Największe znaczenie mają dla nich:

  • atmosfera pracy (94%),
  • warunki finansowe (93%)
  • satysfakcja z wykonywanych zadań (91%).

Respondenci zostali zapytani również o obawy związane z rynkiem pracy. W kontekście czynników zależnych od pracodawców najbardziej niepokojące dla badanych są niskie zarobki (7%) oraz zbyt wysokie wymagania w stosunku do kwalifikacji absolwentów (63%). Studenci mają również obawy związane z tym, ze interesująca ich praca będzie wymagała bardzo dużej dyspozycyjności, co może zaburzyć harmonię, między życiem prywanym a zawodowym(69%).

Biorąc pod uwagę czynniki niezależne od pracodawców 47% ankietowanych wskazało brak należytego przygotowania do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów. Respondenci podkreślają również, że ciężko jest znalezc pracę zgodną z zainteresowaniami i profilem ukończonych studiów (22%). Najmniej niepokojącym czynnikiem dla badanych jest obawa przed imigrującymi pracownikami z zagranicy.

Biorąc pod uwagę czynniki kształtujące rynek pracy ponad połowa respondentów(54%) bierze pod uwagę rozpocżęcie właśnej działalności po ukończeniu studiów. Jedynie 8% ankietowanych zdecydowanie odrzuca taką możliwość.

Jako swoje największe atuty w kontekście podjęcia pracy studenci wskazują pracowitość (39%), łatwość nawiąznywania kontaktów (21%) oraz kreatywność i ciekawe pomysły (17%). Brak doświadczenia zawodowego to według prawie połowy ankietowanych największa słabość (46%). Z kolei znajomość języków obcych jest cechą, którą studenci postrzegają jako swoją mocną stronę częściej niż w zeszłym roku(15%), jednocześnie dla wielu brak znajomości języków obcych nadal pozostaje barierą(32%). Studenci poza brakiem umiejętności władania językami obcymi częściej niż w roku ubiegłym prznznawali również, że brakuje im solidnej wiedzy teoretycznej(22%).

Młodzi ankietowani, biorąc pod uwagę realia rynku pracy, już podczas studiów decydują się na aktywność zawodową. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, utrzymuje się prawidłowość świadcząca o tym, że czynniki społeczne i finansowe mają największy wpłwy na wybór przyszłej pracy.

Badani dostrzegają jednak pewne trudności związane z wejściem na rynek pracy. Brak odpowiedniego przygotowania do wykonywania pracy po ukończeniu studiów oraz perspektywa niskich zarobków stanowią głowne obawy studentów rozpoczynających karierę zwodową. Ankietowani odczuwają również niepokój związany ze zbyt wygórowanymi w ich odczuciu wymaganiami pracodawców względem absolwentów oraz spodziewają się trudności ze znalezieniem pracy zgodnej z ich zainteresownaiami.

Warto zauważyć, że istotnie wyższy poziom niepewności związanej z wejściem na rynek pracy dotyczy studentów z mniejszych ośrodków akademickich, tych niepracujących oraz nieznających języków obcych. Myśląc perspektywicznie, studenci deklarują dużą otwartość na prowadzenie własnej firmy, jedynie 8% respondentów zdecydowanie odrzuca taką możliwość.

Studenci jako swoje mocne strony w kontekście podjęcia pracy wskazują najczęściej pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz kreatywność i efetywne pomysły. Jednocześnie prawie połowa badanych postrzega brak doświadczenia zawodowego jako swoją najwięszą słabość. Większość ankietowanych studentów ma pewne doświadczenie zwodowe, jednka najczęściej tylko niewielkie – poniżej trzech miesięcy.

Znajmość języków obcych jest cechą, którą studenci uznają za swój atut częściej niż w ubiegłym roku. Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego – zwykle angielskiego, jednak wciąż dla wielu brak dobrej znajomości języków obcych stanowi istotną barierę utrudniającą zdobycie pracy.

Około 4/10 studentów jest aktywna zawodowo. Wśród pracujących studentów najbardziej powrzechną formą zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło. Większość badanych studentów nie ma żadnego doświadczenia zawodowego.

Studenci poza aktywnością zawodową widzą dużą wartość z działalności w organizacjach studenckich. Jedynie co trzeci pracujący student wiąże swoje plany zawodowe po ukończeniu studiów z aktualnym zatrudnieniem. Chociaż studenci prowadzący własną firmę w większości planują kontynuować swoją działalność również po studiach. Wśród badanych 18% ankietowanych deklaruje aktywność w organizacjach studenckich. Większość studentów przyznaje, że działalność w tego typu organizacjach może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ponadto wyniki badania wskazują, że wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich(82%) wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego chociaż odsetek aktualnie pracujących studentów jest zbliżony w obu grupach.

pobierz raport